​بخشی از موفقیت دانش آموزان قبلی

امیرمهدی شیری

ثنا پویان

امیرحسین جعفری

اسرا حسینی

حسن رفیع زاده

سپهر رمضانخانی

کوروش تیموری

مبینا مقیمی

کیانا حقیقی