حاشیه های جالب رتبه های برتر کنکور

فان و حواشی رتبه های برتر!

 

حواشی رتبه های برتر کنکور

 

شهر های رتبه های یک رشته ها:

 

رتبه 1 تجربی:اردبیل

رتبه 1 ریاضی:تهران

رتبه 1 انسانی:ارومیه

رتبه 1 هنر:تهران

رتبه 1 زبان:شمیرانات

 

جنسیت های رتبه های یک رشته های گروه های آزمایشی :

 

رتبه 1 تجربی:پسر

رتبه 1 ریاضی:پسر

رتبه 1 انسانی:پسر

رتبه 1 هنر:دختر

رتبه زبان:پسر

 

آمار تعداد دختران و پسران بین رتبه های برتر!

 

گروه آزمایشی علوم تجربی: 1 دختر_9 پسر

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی: 0 دختر_10 پسر!

گروه آزمایشی علوم انسانی: 4 دختر_6 پسر

گروه آزمایشی هنر: 5 دختر_0 پسر!

گروه آزمایشی زبان: 2 دختر_3 پسر

 

 

از بین رتبه های برتر گروه های آزمایشی مختلف 12 نفر از بین دختران و 28 نفر از میان پسران بوده است!

 

 

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده