مقالات کنکور و انگیزشی

خود کشی پسر 19 ساله بعد کنکور99

خود کشی پسر 19 ساله کنکوری!         خودکشی پسر کنکوری بعد از کنکور!   او پسری 19 ساله بود که معلوم بر قرار یک سال خود را در خانه حبس کرده بود که بهترین عملکردش را در کنکور سراسری ریاضی 99 نشان دهد و رشته و دانشگاه موردنظرش را قبول شود اما انگار روز کنکور همه چیز وفق مرادش پیش نرفت! این داوطلب ریاضی روز کنکور،آزمون خود …
ادامه مطلب